Strona wykorzystuje pliki cookies i wtyczki sieci społecznościowych w celu zapewnienia sprawnego działania strony, analizy aktywności odwiedzających i dostarczania spersonalizowanych reklam. Możesz zarządzać plikami cookies w ustawieniach. Więcej informacji w Polityce prywatności.
Ocena 4,7 (ponad 4000 recenzji) Łatwe przedłużenie i wymiana Ważny przez 12 miesięcy Punkty sprzedaży Pomoc
Mój Voucher
Ulubione

IP5_Title_9

REGULAMIN KONKURSU

„Wygraj odpoczynek w Termach Chochołowskich!”

(dalej: „Regulamin”)

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

Organizatorem Konkursu Wygraj odpoczynek w Termach Chochołowskich! (dalej: „Konkursu”) jest SuperPrezenty sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-305 Warszawa, al. Jerozolimskie 146D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000412538, NIP 1070021835, REGON: 146029619 (dalej: „Organizator”).

 

§2

Konkurs będzie prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 10 maja 2019 r. do 10 czerwca 2019 r., przy czym dniem zakończenia Konkursu jest pierwszy dzień przewidziany jako ostatni na postępowanie reklamacyjne określone w § 27 Regulaminu.

 

UCZESTNICY KONKURSU

 

§3

  1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
  2. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, poza prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, która w okresie prowadzenia Konkursu na zasadach określonych w § 9 Regulaminu prześle Organizatorowi odpowiedź na pytanie konkursowe: Kogo i dlaczego zabrałbyś do Term? (dalej: „Uczestnik”).
  3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, ich małżonkowie oraz osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że Uczestnik narusza zasady Konkursu określone w Regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

§4

Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych w zakresie określonym Regulaminem, uprawnia Organizatora do odrzucenia zgłoszenia danej osoby do Konkursu. W takim wypadku Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jak również zwolniony jest z obowiązku uzasadnienia decyzji o odrzuceniu zgłoszenia.

 

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 

§5

  1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w okresie przeprowadzania Konkursu określonym w § 3 Regulaminu:

a)     wysłać Organizatorowi zgłoszenie wraz z odpowiedzią na pytanie: Kogo i dlaczego zabrałbym do Term? z wykorzystaniem formularza konkursowego udostępnionego przez Organizatora na stronie internetowej, w terminie od godziny 00:00:00 dnia 10 maja 2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 10 czerwca 2019 r. – wzór formularza stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu;

b)     zaakceptować wszystkie warunki Regulaminu oraz oświadczyć, iż spełnia niezbędne warunki uczestnictwa w Konkursie;

c)     wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych w formie newslettera na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zgłoszeniowym.