Strona wykorzystuje pliki cookies i wtyczki sieci społecznościowych w celu zapewnienia sprawnego działania strony, analizy aktywności odwiedzających i dostarczania spersonalizowanych reklam. Możesz zarządzać plikami cookies w ustawieniach. Więcej informacji w Polityce prywatności.
Ocena 4,7 (ponad 4000 recenzji) Łatwe przedłużenie i wymiana Ważny przez 12 miesięcy Prezenty dla firm F.A.Q. Punkty sprzedaży Pomoc
Mój Voucher
Ulubione

Regulamin Konkursu - Ankieta Walentynkowa

REGULAMIN KONKURSU

 

REGULAMIN KONKURSU


Konkurs tekstowy: „Ankieta walentynkowa”

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie („Konkurs”) pod nazwą „ Ankieta walentynkowa”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Super Prezenty Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Siennej 64, 00-825 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS: 412538, NIP: 107-002-18-35, REGON: 146029619 („Organizator”).
 3. Konkurs będzie trwał od dnia 25.01.2016 od godz. 10:00, do dnia 07.02.2016 do godz. 23:59.
 4. Konkurs jest organizowany wyłącznie na terytorium Polski.

 

Uczestnicy Konkursu

§ 2

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być:
  1. Pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, miejsce stałego zamieszkania w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są:
   1. członkowie władz i pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin,
   2. osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej wskazanej w § 5 ust. 1, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
   3. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

Zasady Konkursu

§ 3

 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie („Konkurs”) jest wypełnienie ankiety oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Opisz w 2-3 zdaniach idealną randkę”.
 2. Formularz konkursowy („Formularz”) dostępna jest na stronie internetowej www.superprezenty.pl
 3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
 4. Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imię i nazwisko, wizerunek, telefon, e-mail, adres, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) przez Organizatora dla celów realizacji niniejszego Konkursu, oraz w celach marketingowych, w tym w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem oraz informacji o treści reklamowej, przy wykorzystywaniu elektronicznych narzędzi umożliwiających porozumiewanie się na odległość (e-mail, SMS, telefon), oraz korespondencji na adres fizyczny.
 5. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a)     Kompletne wypełnienie Formularza danymi Uczestnika oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe.

b)     Zwycięzca konkursu („Zwycięzca”) zostanie wyłoniony dnia 09.02.2016 przez Komisję Konkursową („Komisja”) w składzie trzyosobowym: Katarzyna Michałowska, Piotr Pawlak, Maja Lenartowicz.

c)     Komisja wyłoni 1 Zwycięzcę.

d)     Informacja o Zwycięzcach zostanie opublikowana na stronie internetowej www.superprezenty.pl

 

Nagrody

§ 4

 1. Nagrody przewidziane w Konkursie ufundowane są przez Organizatora, który odpowiada za ich przekazanie.
 2. Nagrodami w Konkursie są („Nagrody”):

a)     I miejsce: “Zestaw Podarunkowy SUPERchwile we Dwoje”

 1. Wartość Nagród nie przekracza 760 zł, w związku z czym nie podlegają obowiązkowi podatkowemu.
 2. Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
 3. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim ani zamiana nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 4. Warunkiem odebrania Nagrody jest osobiste stawienie się Zwycięzcy na Stoisku oraz okazanie pracownikowi ważnego dokumentu ze zdjęciem.

 

Rozstrzygnięcie Konkursu i wydanie Nagród

§ 5

 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu przy zachowaniu należytej staranności będzie czuwać trzyosobowa Komisja, wyznaczona przez Organizatora.
 2. Jeśli Komisja na skutek negatywnej weryfikacji przesłanych danych wynikających z okoliczności opisanych w ustępie 5 nie przyzna nagrody Uczestnikowi typowanemu na Zwycięzcę, nagroda zostanie przyznana innemu Uczestnikowi, który spełnia kryteria w danym etapie lub nie zostanie przyznana w ogóle - w zależności od wyboru Komisji.
 3. Po zakończeniu Konkursu, w wybranym przez siebie dniu, Organizator skontaktuje się z Uczestnikami typowanymi na Zwycięzców poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
 4. Uczestnicy typowani na Zwycięzców, po pozytywnym zweryfikowaniu, mogą zostać uznani przez Organizatora za Zwycięzców. Organizator ma 5 dni roboczych na weryfikację Zwycięzców, licząc od dnia otrzymania e-maila.
 5. W wypadku otrzymania od Uczestnika niekompletnych danych, Uczestnik typowany na Zwycięzcę może zostać zdyskwalifikowany przez Organizatora.
 6. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Uczestnik, wobec którego zajdzie uzasadnione podejrzenie, że ingeruje w mechanizm Konkursu, lub postępuje w sposób niezgodny z zasadami fair play, może zostać wykluczony z udziału w Konkursie.
 8. Nieodebranie nagrody w ciągu 30 dni, liczonych od dnia otrzymania e-maila z informacją o zwycięstwie, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, może spowodować, według uznania Organizatora, utratę prawa do Nagrody.

 

Reklamacje

§ 6

 1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem Uczestnik Konkursu może poinformować Organizatora. Uwagi i reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną przesyłając wiadomość na adres e-mail moderatora: [email protected].
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 5 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator, rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail.
 3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

 

 

Postanowienia końcowe

§ 7

 1. Konkurs ma charakter rozrywkowy.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji zgłoszeń Uczestników, którzy reprezentują branże: erotyczną, obronną oraz marki, które w przekonaniu Organizatora, prowadzą działalność konkurencyjną wobec jego działalności.
 3. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników w ramach udziału w Konkursie. Wyłączna odpowiedzialność za te treści spoczywa na Uczestniku.
 4. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza automatyczną akceptację postanowień tego Regulaminu.
 5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące problemami z komunikacją, w tym w szczególności za ewentualne:
     a) zakłócenia w działaniu Facebook’a wynikające z awarii lub przeciążenia łącz,
     b) zakłócenia w komunikacji e-mail, SMS lub telefonicznej wynikające z awarii lub przeciążenia łącz,
     c) inne problemy techniczne, które w jakikolwiek sposób wpływają na komunikację ze Zwycięzcą Konkursu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.superprezenty.pl.
 8. Administratorem danych osobowych jest Super Prezenty Sp. z o.o. i przetwarza je wyłącznie w celu i zakresie określonymi w § 3 pkt 4.
 9. Właścicielem majątkowych praw autorskich do materiałów opublikowanych w Konkursie jest Organizator. Kopiowanie tych utworów na dyski komputerów lub na inne lokalizacje internetowe jest zabronione i może narazić Użytkowników na odpowiedzialność przewidzianą w Ustawie o Prawie Autorskim i w innych obowiązujących przepisach prawa.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
 11. W razie pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z moderatorem: [email protected].