Strona wykorzystuje pliki cookies i wtyczki sieci społecznościowych w celu zapewnienia sprawnego działania strony, analizy aktywności odwiedzających i dostarczania spersonalizowanych reklam. Możesz zarządzać plikami cookies w ustawieniach. Więcej informacji w Polityce prywatności.
Ocena 4,7 (ponad 4000 recenzji) Łatwe przedłużenie i wymiana Ważny przez 12 miesięcy Prezenty dla firm F.A.Q. Punkty sprzedaży Pomoc
Mój Voucher
Ulubione

Regulamin konkursu „Walentynki – masaż”

Regulamin konkursu „Walentynki – masaż”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Walentynki – masaż” (zwanym dalej „Konkursem”).

2. Organizatorem Konkursu jest Super Prezenty Sp. z o.o., wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412538, zwany dalej „Organizatorem”.

3. Celem Konkursu jest promocja marki Super Prezenty należącej do Super Prezenty Sp. z.o.o., oraz Fan Page'a Super Prezenty dostępnego pod adresem internetowym https://www.facebook.com/SuperPrezenty/.

4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z niniejszym regulaminem oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i jest skierowany do osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (zwana dalej „Komisją”). Zadaniem Komisji będzie wyłonienie zwycięzców na podstawie kryteriów, o których mowa w § 2 oraz w § 4.

6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com, Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc., z siedzibą przy 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94 025. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba pełnoletnia, która spełni warunki niniejszego Regulaminu.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy Super Prezenty Sp. z o. o., osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

3. Udział w Konkursie jest uzależniony rozwiązania zadania konkursowego określonego w ust. 4 poniżej.

4. Zadanie konkursowe zwane dalej „Zgłoszeniem” polega na:

Wstawieniu pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie „Na jaki masaż wybierzesz się z partnerem/ką i dlaczego wybierzecie właśnie ten?”

Zgłoszenie musi zostać opublikowane nie później niż do dnia 12 lutego 2021 do godz. 23:59

5. Z momentem opublikowania zadania konkursowego przez uczestnika, uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie nadesłanego przez siebie zadania konkursowego w celu promocji marki Super Prezenty przez Organizatora oraz spółkę Super Prezenty Sp. z o. o.

6. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu następuje przez opublikowanie Zgłoszenia w formie komentarza pod postem konkursowym.

Przyjmuje się, że przez przystąpienie do Konkursu w sposób wyżej opisany, uczestnik Konkursu zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na udział w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

7. Zgłoszenia będą podlegać ocenie Komisji, która wyłoni zwycięskie zgłoszenie. Nagrodę otrzyma 1 osoba, która wstawi najbardziej kreatywną odpowiedź. Komisja zastrzega, że nie będzie oceniać Zgłoszeń, które zawierają treści niezgodne z prawem lub celem Konkursu, jak również niezgodnych z dobrymi obyczajami i powszechnie obowiązującym prawem. Zgłoszenie nie może zawierać treści związanych z przemocą, pornografią, nie może być wulgarne, nie może obrażać żadnej grupy społecznej, wiązać się z dyskryminacją ani ranić niczyich uczuć. Zgłoszenie nie może przedstawiać marki Super Prezenty w negatywnym świetle, ani nie może zawierać znaków towarowych czy oznaczeń marek konkurencyjnych do marki Super Prezenty.

8. Zgłoszenia można składać w okresie: 11.02.2021 (od godziny 12:00) - 12.02.2021 (do godziny 23.59),

9. Konkurs trwa: 11-12.02.2021

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu FB firmy Super Prezenty, najpóźniej do dnia 13 lutego 2021 r, do godziny 14.00.

11. O momencie przystąpienia do Konkursu decyduje data zarejestrowania zadania konkursowego przez system teleinformatyczny serwisu Facebook.com.

12. Każdy uczestnik może przesłać dowolną liczbę Zgłoszeń przez cały okres trwania Konkursu.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci, za pośrednictwem których uczestnicy przesyłają Zgłoszenia.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości powstałe w wyniku zakłóceń sieci teleinformatycznych, zmiany w treści Zgłoszeń, indywidualne ustawienia urządzeń, za pomocą których uczestnik przesyła Zgłoszenie oraz sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci, za pośrednictwem których są wysyłane Zgłoszenia przez uczestnika.

15. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia techniczne i usterki sprzętu fotograficznego, komputerowego lub oprogramowania, wynikające z dokonania przez uczestnika Zgłoszenia.

16. Uczestnik powinien być jedynym autorem zadania konkursowego. Poprzez dokonanie Zgłoszenia wyraża on zgodę na wykorzystanie zadania konkursowego do promocji marki Super Prezenty i przez Super Prezenty Sp. z o. o.

17. Zgłoszenie nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności w zakresie własności intelektualnej i praw autorskich. Organizator zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji Zgłoszenia na każdym etapie, w razie uzyskania przez Organizatora informacji o możliwym naruszeniu przez uczestnika praw osób trzecich, w szczególności w przypadku znacznego podobieństwa Zgłoszeń przysyłanych przez różnych uczestników, nasuwającego uzasadnione podejrzenie naruszenia praw autorskich. Komisja konkursowa dokona weryfikacji nadesłanych Zgłoszeń z dołożeniem najwyższej staranności w tym zakresie.

18. Uczestnik, który dopuści się naruszenia praw autorskich osób trzecich lub w jakikolwiek inny sposób naruszy przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym dobra osobiste osoby trzeciej, będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za takie naruszenie i zobowiązuje się w miarę prawnej dopuszczalności zwolnić spółkę Super Prezenty Sp. z o. o. z takiego roszczenia poprzez poniesienie wszelkich mogących się pojawić w tym zakresie kosztów, wraz z kosztami prawnymi, oraz w miarę prawnej dopuszczalności wstąpić do toczącego się postępowania w miejsce Super Prezenty Sp. z o. o.

 

§ 3. NAGRODY

 

1. Organizator Konkursu przewiduje przyznanie łącznie 1 nagrody, która zostanie przyznana 1 zwycięzcy konkursu. Zwycięzca zostanie wyłonieni przez Komisję Konkursową podczas trwania konkursu.

2. W konkursie zostanie przyznana następująca nagroda: 2 vouchery na godzinny dowolny masaż do zrealizowania w salonie Thai Bali Spa na ul. Grzybowskiej w Warszawie.

3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na jej równowartość pieniężną ani nagrodę innego rodzaju.

4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do domagania się Nagrody na osoby trzecie.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody rzeczowej, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. W przypadku zrzeczenia się, Nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora. W takim wypadku Nagroda decyzją Komisji konkursowej zostanie przekazana kolejnemu uczestnikowi, którego Zgłoszenie spełnia kryteria wskazane w § 2, i które zostanie wybrane przez Komisję na podstawie kryteriów opisanych w par. 4 ust. 1.

 

§ 4. KOMISJA KONKURSOWA, ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

 

1. O tym, które Zgłoszenia zostaną nagrodzone decyduje Komisja konkursowa, w której skład wchodzić będą: 2 przedstawicieli Super Prezenty Sp. z o. o.

2. Kryteria, którymi kierować będzie się Komisja to: zgodność z celem Konkursu, pomysłowość, jakość wykonania zadania konkursowego oraz kreatywność opublikowanego w komentarzu tekstu. W przypadku podobieństwa w Zgłoszeniach różnych uczestników decydującym kryterium przyznania nagrody będzie forma i staranność wykonania zadania konkursowego (Zgłoszenia).

3. Komisja konkursowa obradować będzie po zakończeniu etapu przyjmowania zgłoszeń i ogłosi Laureatów Konkursu najpóźniej do dnia 13 lutego 2021, do godziny 14:00.

4. Nagrodę otrzyma uczestnik, który spełni warunki udziału w Konkursie, a jego zgłoszenie konkursowe zostanie najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową.

5. Laureat zostanie powiadomiony o wynikach Konkursu za pośrednictwem postu na profilu http://facebook.com/SuperPrezenty oraz w wiadomości prywatnej, wysłanej przez Organizatora z adresu w dniu ogłoszenia Laureata. W ww. wiadomości Organizator poinformuje Laureata o trybie wydania nagrody. Jeśli Laureat Konkursu nie odpowie w przeciągu 7 dni na wiadomość – nagroda zostanie utracona.

6. Laureat, pod rygorem utraty prawa do nagrody, zobowiązany jest są do odesłania odpowiedzi na wiadomość od Organizatora informującą o wygranej w Konkursie, zawierającej imię, nazwisko i adres do korespondencji. Odpowiedź winna zostać udzielona w terminie do 7 dni roboczych od daty wysłania wiadomości przez Organizatora. W przypadku nie przesłania odpowiedzi, o której mowa w zdaniu poprzednim Laureat traci prawo do nagrody.

7. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

8. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 7 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników.

10. W przypadku nieprzesłania przez uczestnika Konkursu informacji, o której mowa w ust. 6 w zaznaczonym terminie, uczestnik traci prawo do Nagrody. Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku niemożliwości doręczenia Nagrody przez kuriera lub pocztę, z przyczyn dotyczących Laureata.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata, a w szczególności w przypadku niepodania danych, bądź podania błędnych danych, zmiany danych Laureata, o której Organizator nie został poinformowany, lub w przypadku niespełnienia przez Laureata warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takim wypadku Nagroda decyzją Komisji konkursowej zostaną przekazane innemu uczestnikowi, którego zadanie zostało pozytywnie ocenione przez Komisję.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Laureata, któremu przyznano Nagrodę.

13. W przypadkach stwierdzenia działań niezgodnych z Regulaminem lub innych działań sprzecznych z ideą i celem Konkursu, dany uczestnik Konkursu zostanie wykluczony w procesie przyznawania Nagród.

 

§ 5. PRAWA AUTORSKIE

 

1. Akceptując Regulamin uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie jego zgłoszeń konkursowych („utworów”) do celów Konkursu. Organizator działając na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego z chwilą wydania nagrody nabywa całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonego zadania konkursowego.

2. Przeniesienie następuje na potrzeby Organizatora w pełnym zakresie, co do korzystania i rozporządzania w całości lub w części, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, oraz obejmuje pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności:

2.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów oraz ich opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2.2. w zakresie obrotu oryginałami utworów oraz ich opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

2.3. w zakresie rozpowszechniania utworów oraz ich opracowań w sposób inny niż opisany w pkt 1) lub 2) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, remitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach promocji lub reklamy.

2.4. swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie reklamy, promocji lub oznaczenia towarów,

2.5. modyfikowanie utworów w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań w całości lub części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji poszczególnych elementów utworów lub całości.

3. Organizatorowi przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania nagrodzonych zadań konkursowych, odpowiedniego ich opracowania, wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, a także decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu nagrodzonych zadań konkursowych oraz prawo do sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z zadań konkursowych. Laureat zobowiązuje się w ww. zakresie do niewykonywania przysługujących Uczestnikowi autorskich praw osobistych w stosunku do Super Prezenty Sp. z o. o., na które to podmioty Organizator może przenieść swoje prawa.

4. Uczestnik Konkursu zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń prawnych osób trzecich powstałych w związku z faktem, że w momencie wydania nagrody Uczestnikowi autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego zadania konkursowego (przenoszone na Organizatora na podstawie powyższych postanowień) Uczestnikowi nie przysługiwały lub że nie przysługiwały mu autorskie prawa osobiste do ww. zadania konkursowego.

 

§ 6. REKLAMACJE

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, uczestnicy winni zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajny jest dzień wpłynięcia przesyłki zawierającej reklamacje do siedziby organizatora.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.

 

§ 7. DANE OSOBOWE

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Super Prezenty sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-825) przy ul. Siennej 64.  

W sprawie pytań dotyczących przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych lub realizacji swoich uprawnień związanych z tym przetwarzaniem, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Super Prezenty sp. z o.o. Do Pani/Pana dyspozycji jest pod adresem e-mail: [email protected].

Pani/Pana dane zebrane w celu udziału w Konkursie, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją przez Panią/Pana regulaminu Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Dane Uczestników będą przechowywane w celu ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest ochrona przed roszczeniami oraz w celu archiwizacji dokumentów księgowych na podstawie art. 6 lit. c RODO. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Administrator powierza do przetwarzania podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe uczestników konkursu w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie oraz wysyłki Nagrody w celach związanych z realizacją konkursu, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania.  

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. W celu realizacji jednego ze swoich praw skontaktuj się z nami na adres podany powyżej. 

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

3. Uczestnik przystępujący do Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych, w postaci: imienia i nazwiska używanego przez użytkownika na www.facebook.com na stronie www.superprezenty.pl 

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Przez cały czas trwania Konkursu niniejszy Regulamin będzie do wglądu w siedzibie organizatora oraz na profilu FB/ Superprezenty.

2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego w tym Kodeksu cywilnego.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje przez cały okres jego trwania z zastrzeżeniem §8 ust. 4 Regulaminu.