Strona wykorzystuje pliki cookies i wtyczki sieci społecznościowych w celu zapewnienia sprawnego działania strony, analizy aktywności odwiedzających i dostarczania spersonalizowanych reklam. Możesz zarządzać plikami cookies w ustawieniach. Więcej informacji w Polityce prywatności.
Ocena 4,7 (ponad 4000 recenzji) Łatwe przedłużenie i wymiana Ważny przez 12 miesięcy F.A.Q. Punkty sprzedaży Pomoc
Mój Voucher
Ulubione

Regulamin konkursu świątecznego

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Konkurs świąteczny” (zwanym dalej „Konkursem”).

2. Organizatorem Konkursu jest Super Prezenty Sp. z o.o., z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 146 D w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412538, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Celem Konkursu jest promocja marki Super Prezenty należącej do Super Prezenty Sp. z.o.o.

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z niniejszym regulaminem oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 1 grudnia 2023 r. do 24 grudnia 2023 r.

6. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 3 stycznia 2024 r. do godz. 20:00

7. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (zwana dalej „Komisją”). Zadaniem Komisji będzie wyłonienie zwycięzców na podstawie kryteriów, o których mowa w § 4.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba pełnoletnia, która spełni warunki niniejszego Regulaminu.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora, ich osoby najbliższe, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

3. Każda osoba, która dokona zakupu w sklepie internetowym Organizatora, automatycznie otrzyma propozycję wzięcia udziału w Konkursie. Osoba dokonująca zakupu w sklepie stacjonarnym Organizatora otrzyma wraz z dowodem zakupu link / kod QR umożliwiający rejestrację w Konkursie.

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest:

● dokonanie zakupu produktu "Super Prezenty" w okresie trwania Konkursu w sklepie internetowym lub stacjonarnym;

● wyrażenie zgody za pomocą formularza pop-up, na przetwarzane danych osobowych uczestnika Konkursu, w tym jego adresu e-mail i numeru telefonu ;
● udzielenie odpowiedzi na pytanie w zwrotnym e-mailu “Podziel się swoją ulubioną świąteczną piosenką i powiedz, dlaczego właśnie ta melodia jest dla Ciebie szczególna.”;
● akceptacja niniejszego Regulaminu.

5. Zgłoszenie konkursowe musi zostać wysłane nie później niż do dnia 24 grudnia 2023 do godz. 23:59. (decyduje data zarejestrowania wiadomości e-mail z odpowiedzią).

6. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno Zgłoszenie przez cały okres trwania Konkursu.

7. Dokonując Zgłoszenia, uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie nadesłanego przez siebie zadania konkursowego w celu promocji marki Super Prezenty przez Organizatora.

8. Zgłoszenie nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności w zakresie własności intelektualnej i praw autorskich. Organizator zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji Zgłoszenia na każdym etapie, w razie uzyskania przez Organizatora informacji o możliwym naruszeniu przez uczestnika praw osób trzecich, w szczególności w przypadku znacznego podobieństwa Zgłoszeń przysyłanych przez różnych uczestników, nasuwającego uzasadnione podejrzenie naruszenia praw autorskich. Komisja konkursowa dokona weryfikacji nadesłanych Zgłoszeń z dołożeniem najwyższej staranności w tym zakresie.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci, za pośrednictwem których uczestnicy przesyłają Zgłoszenia.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości powstałe w wyniku zakłóceń sieci teleinformatycznych, zmiany w treści Zgłoszeń, indywidualne ustawienia urządzeń, za pomocą których uczestnik przesyła Zgłoszenie oraz sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci, za pośrednictwem których są wysyłane Zgłoszenia przez uczestnika.

 

§ 3. NAGRODY

 

1. Organizator Konkursu przyzna 3 nagrody uczestnikom wyłonionym przez Komisję Konkursową. 

2. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody: 

  • I miejsce – Voucher na Romantyczny pobyt dla dwojga w Binkowski Resort**** 2 noclegi dla 2 osóby, ważny 12 miesięcy, o wartości 2798 PLN od Binkowski Resort;

  • II miejsce – voucher na Szkolenie w profesjonalnej Szkole Driftu w Warszawie lub w Gdańsku dla 1 osoby, ważny 12 miesięcy, o wartości 1099 PLN od FunRacing;

  • III miejsce - voucher na Kurs kulinarny w szkole gotowania dla dwojga dla 2 osób, ważny 12 miesięcy, o wartości 938 PLN od Farma Bii.

3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na jej równowartość pieniężną ani nagrodę innego rodzaju oraz żądanie przeniesienia prawa do Nagrody na osobę trzecią.

4. Zwycięzca ma prawo do rezygnacji Nagrody,w terminie 3 dni od dnia powiadomienia Zwycięzcy. Po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym przyjmuje się, że Zwycięzca złożył milczącą zgodę na chęć przyjęcia Nagrody. W przypadku rezygnacji z Nagrody, Nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora. W takim wypadku Nagroda decyzją Komisji konkursowej zostanie przekazana kolejnemu uczestnikowi, którego Zgłoszenie spełnia kryteria wskazane w § 2, i które zostanie wybrane przez Komisję na podstawie kryteriów opisanych w § 4.

 

§ 4. KOMISJA KONKURSOWA, ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

 

1. W skład Komisji konkursowej wchodzi trzech przedstawicieli Organizatora. 

2.Do zadań Komisji Konkursowej należy czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, a w szczególności:

a.ocena nadesłanych materiałów oraz weryfikacja czy spełnione zostały wszelkie kryteria formalne i warunki uczestnictwa określone w Regulaminie,

b.zabezpieczenie zgodności wyłonienia Zwycięzcy Konkursu oraz przyznanie nagrody zgodnie z Regulaminem,

c.właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych Uczestników Konkursu,

d.udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym,

e.podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym dotyczących interpretacji postanowień Regulaminu.

3. Przy ocenie Zgłoszeń Komisja konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami: zgodność z celem Konkursu, pomysłowość, jakość wykonania zadania konkursowego oraz kreatywność opublikowanego w komentarzu tekstu. W przypadku podobieństwa w Zgłoszeniach różnych uczestników decydującym kryterium przyznania nagrody będzie forma i staranność wykonania zadania konkursowego (Zgłoszenia).

4. Komisja konkursowa odrzuci Zgłoszenia, które zawierać będą treści niezgodne z prawem lub celem Konkursu, jak również treści sprzeczne z dobrymi obyczajami i powszechnie obowiązującym prawem. Nie będą oceniane Zgłoszenia zawierające treści związane z przemocą, pornografią, wulgarne, obrażające jakiekolwiek grupy społeczne, naruszające dobra osobiste. Zgłoszenie nie może przedstawiać marki Super Prezenty w negatywnym świetle, ani nie może zawierać znaków towarowych czy oznaczeń marek konkurencyjnych do marki Super Prezenty.

5. Nagrody zostaną przyznane trzem uczestnikom Konkursu, których Zgłoszenia zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową.

6. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu za pośrednictwem poczty e-mail na adres e-mail, podany w formularzu konkursowym. W ww. wiadomości Organizator poinformuje Laureata o trybie wydania nagrody. Nagrody zostaną wysłane pocztą za potwierdzeniem odbioru.

7. Laureat, pod rygorem utraty prawa do nagrody, zobowiązany jest są do odesłania odpowiedzi na wiadomość od Organizatora informującą o wygranej w Konkursie, zawierającej imię, nazwisko i adres do korespondencji. Odpowiedź winna zostać udzielona w terminie do 7 dni roboczych od daty wysłania wiadomości przez Organizatora. W przypadku nie przesłania odpowiedzi, o której mowa w zdaniu poprzednim Laureat traci prawo do nagrody.

8. Laureaci konkursu zostana także podani poniżej niniejszego regulaminu. Strona zostanie wtedy zaktualizowana.

9. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

9.1. Nagroda wydana Uczestnikowi stanowi dla niego przychód, który podlega opodatkowaniu;

9.2. Kwota podatku zostanie pokryta przez firmę Super Prezenty Sp. z o.o.;

9.3 W tym celu zwycięzca jest zobowiązany wypełnić krótkie oświadczenie, w którym poda Organizatorowi swoje dane (imię, nazwisko, PESEL i adres).

10. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników i kontaktu z Laureatem.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w przypadku niepodania danych, bądź podania błędnych danych, zmiany danych, o której Organizator nie został poinformowany. W takim przypadku Nagroda decyzją Komisji konkursowej zostanie przyznana innemu uczestnikowi, którego Zgłoszenie zostało pozytywnie ocenione przez Komisję.

 

§ 5. PRAWA AUTORSKIE

 

1. Akceptując Regulamin uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie jego zgłoszeń konkursowych („utworów”) do celów Konkursu. Organizator działając na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego z chwilą wydania nagrody nabywa całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonego zadania konkursowego.

2. Przeniesienie następuje na potrzeby Organizatora w pełnym zakresie, co do korzystania i rozporządzania w całości lub w części, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, oraz obejmuje pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności:

2.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów oraz ich opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2.2. w zakresie obrotu oryginałami utworów oraz ich opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

2.3. w zakresie rozpowszechniania utworów oraz ich opracowań w sposób inny niż opisany w pkt 1) lub 2) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach promocji lub reklamy.

2.4. swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie reklamy, promocji lub oznaczenia towarów,

2.5. modyfikowanie utworów w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań w całości lub części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji poszczególnych elementów utworów lub całości.

3. Organizatorowi przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania nagrodzonych zadań konkursowych, odpowiedniego ich opracowania, wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, a także decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu nagrodzonych zadań konkursowych oraz prawo do sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z zadań konkursowych. Uczestnik zobowiązuje się w ww. zakresie do niewykonywania przysługujących Uczestnikowi autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora. 

4. Uczestnik Konkursu zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że w momencie wydania nagrody Uczestnikowi autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego zadania konkursowego (przenoszone na Organizatora na podstawie powyższych postanowień) Uczestnikowi nie przysługiwały lub że nie przysługiwały mu autorskie prawa osobiste do ww. zadania konkursowego.

5. Uczestnik, który dopuści się naruszenia praw autorskich osób trzecich lub w jakikolwiek inny sposób naruszy przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym dobra osobiste osoby trzeciej, będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za takie naruszenie i zobowiązuje się w miarę prawnej dopuszczalności zwolnić Organizatora z takiego roszczenia poprzez poniesienie wszelkich mogących się pojawić w tym zakresie kosztów, wraz z kosztami prawnymi, oraz w miarę prawnej dopuszczalności wstąpić do toczącego się postępowania w miejsce Organizatora.

 

§ 6. REKLAMACJE

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie będzie uwzględniana. Dla zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajny jest dzień wpłynięcia e-maila na skrzynkę Organizatora.

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana e-mailem na adres konkursy@superprezenty.pl.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 2 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.

 

§ 7. DANE OSOBOWE

 

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Super Prezenty sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) Aleje Jerozolimskie 146 D.

W sprawie pytań dotyczących przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych lub realizacji swoich uprawnień związanych z tym przetwarzaniem, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Super Prezenty sp. z o.o. Do Pani/Pana dyspozycji jest pod adresem e-mail: dpo@superprezenty.pl.

Pani/Pana dane zebrane w celu udziału w Konkursie, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją przez Panią/Pana regulaminu Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Dane Uczestników będą przechowywane w celu ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest ochrona przed roszczeniami oraz w celu archiwizacji dokumentów księgowych na podstawie art. 6 lit. c RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Administrator powierza do przetwarzania podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe uczestników konkursu w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie oraz wysyłki Nagrody w celach związanych z realizacją konkursu, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu.

W celu realizacji jednego ze swoich praw skontaktuj się z nami na adres podany powyżej.

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Przez cały czas trwania Konkursu niniejszy Regulamin będzie do wglądu w siedzibie Organizatora oraz stronie internetowej Organizatora (https://www.superprezenty.pl)

2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje przez cały okres jego trwania.

 

Zwycięzcy konkursu:

I miejsce - uzytkownik o adresie email: 

II miejsce - uzytkownik o adresie email: 

III miejsce - uzytkownik o adresie email: