Regulamin Konkursu "Otwarcie Chmielna"

REGULAMIN KONKURSU
 "Otwarcie Super Prezenty Boutique"

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie („Konkurs”) pod nazwą  "Otwarcie Super Prezenty Boutique".
 2. Organizatorami Konkursu są: Super Prezenty Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Siennej 64, 00-825 Warszawa.
 3. Konkurs będzie trwał od dnia 12.03.2016 od godz. 10:00, do dnia 12.03.2016 do godz. 17:00.
 4. Konkurs jest organizowany wyłącznie w lokalu Super Prezenty Boutique w Warszawie przy ul. Chmielnej 9.

Uczestnicy Konkursu

§ 2

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być:
  1. Pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, miejsce stałego zamieszkania w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są:
 • członkowie władz i pracownicy Organizatorów, a także członkowie ich najbliższych rodzin,
 • osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej wskazanej w § 5 ust. 1, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
 • Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Zasady Konkursu

§ 3

 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe „Który z prezentów dostępnych na superprezenty.pl oraz w sklepie Super Prezenty Boutique chciałabyś/chciałbyś zrealizować. Krótko uzasadnij swój wybór.” oraz pozostawienie swoich danych osobowych wraz z wyrażeniem zgodu na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowej lub promocyjnej drogą środków komunikacji elektronicznej, w tym za pomocą email przez Super Prezenty Sp. Z.o.o.
 1. Odpowiedzi należy zostawić w specjalnej skrzynce w lokalu Super Prezenty Boutique podczas otwarcia sklepu Super Prezenty Boutique w Warszawie przy ul. Chmielnej 9 w dniu 09.09.2016 do godz. 20:00. 
 2. Ulotka z pytaniem konkursowym dostępna będzie w lokalu Super Prezenty Boutique oraz rozdawana będzie przez hostessy w dniu otwarcia 09.09.2016r.
 3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
 4. Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imię i nazwisko, wizerunek, telefon, e-mail, adres, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) przez Organizatorów dla celów realizacji niniejszego Konkursu, oraz w celach marketingowych, w tym w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem oraz informacji o treści reklamowej, przy wykorzystywaniu elektronicznych narzędzi umożliwiających porozumiewanie się na odległość (e-mail, SMS, telefon), oraz korespondencji na adres fizyczny.
 5. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

          a) Udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe. Odpowiedzi należy zgłaszać do dnia 09.09.2016 do godz. 20:00.   

          b) Zwycięzca konkursu („Zwycięzca”) zostanie wyłoniony dnia 19.09.2015 przez Komisję Konkursową („Komisja”) w składzie trzyosobowym: Katarzyna Michałowska, Piotr Pawlak, Marzena Podgórska.

          c) Komisja wyłoni 4 Zwycięzców.

          d) Informacja o Zwycięzcach zostanie opublikowana na stronie internetowejwww.superprezenty.pl.

 

Nagrody

§ 4

 1. Wszystkie Nagrody przewidziane w Konkursie ufundowane są przez Organizatorów. Za przekazanie Nagród odpowiadają Super Prezenty.
 2. Nagrodami w Konkursie są („Nagroda”): Klasyczny Masaż Tajski, Ekstremalna Przygoda Subaru z Nagraniem, Strzelanie Ekstremalne oraz Lot Paralotnią.
 3. Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
 4. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim ani zamiana nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 5. Warunkiem odebrania Nagrody jest podanie aktualnego adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozstrzygnięcie Konkursu i wydanie Nagród

§ 5

 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu przy zachowaniu należytej staranności będzie czuwać trzyosobowa Komisja, wyznaczona przez Organizatorów.
 2. Jeśli Komisja na skutek negatywnej weryfikacji przesłanych danych wynikających z okoliczności opisanych w ustępie 5 nie przyzna nagrody Uczestnikowi typowanemu na Zwycięzcę, nagroda zostanie przyznana innemu Uczestnikowi, który spełnia kryteria w danym etapie lub nie zostanie przyznana w ogóle - w zależności od wyboru Komisji.
 3. Po zakończeniu Konkursu, w wybranym przez siebie dniu, Organizatorzy skontaktują się z Uczestnikami typowanymi na Zwycięzców poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
 4. Uczestnik typowany na Zwycięzcę, po pozytywnym zweryfikowaniu, może zostać uznany przez Organizatorów za Zwycięzcę. Organizatorzy mają 5 dni roboczych na weryfikację Zwycięzcy, licząc od dnia otrzymania e-maila.
 5. W wypadku otrzymania od Uczestnika niekompletnych danych, Uczestnik typowany na Zwycięzcę może zostać zdyskwalifikowany przez Organizatorów.
 6. Organizatorzy mogą wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Uczestnicy, wobec których zajdzie uzasadnione podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu, lub postępują w sposób niezgodny z zasadami fair play, mogą zostać wykluczeni z udziału w Konkursie.
 8. Nieodebranie nagrody w ciągu 30 dni, liczonych od dnia otrzymania e-maila z informacją o zwycięstwie, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, może spowodować, według uznania Organizatorów, utratę prawa do Nagrody.

 

Reklamacje

§ 6

 1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem Uczestnik Konkursu może poinformować Organizatorów. Uwagi i reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną przesyłając wiadomość na adres e-mail: info@superprezenty.pl
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatorów w terminie 5 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizatorzy, rozpatrując reklamację, stosować będą postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatorów Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail.
 3. Decyzja Organizatorów w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

Postanowienia końcowe

§ 7

 1. Konkurs ma charakter rozrywkowy.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dyskwalifikacji zgłoszeń Uczestników, którzy reprezentują branże: erotyczną, obronną oraz marki, które w przekonaniu Organizatorów, prowadzą działalność konkurencyjną wobec jego działalności.
 3. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników w ramach udziału w Konkursie. Wyłączna odpowiedzialność za te treści spoczywa na Uczestniku.
 4. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza automatyczną akceptację postanowień tego Regulaminu.
 5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące problemami z komunikacją, w tym w szczególności za ewentualne:
     a) zakłócenia w działaniu Facebook’a wynikające z awarii lub przeciążenia łącz,
     b) zakłócenia w komunikacji e-mail, SMS lub telefonicznej wynikające z awarii lub przeciążenia łącz,
     c) inne problemy techniczne, które w jakikolwiek sposób wpływają na komunikację ze Zwycięzcami Konkursu.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.superprezenty.pl.
 8. Administratorem danych osobowych są Organizatorzy i przetwarzają je wyłącznie w celu i zakresie określonymi w § 3 pkt 4.
 9. Właścicielem majątkowych praw autorskich do materiałów opublikowanych w Konkursie są Organizatorzy. Kopiowanie tych utworów na dyski komputerów lub na inne lokalizacje internetowe jest zabronione i może narazić użytkowników na odpowiedzialność przewidzianą w Ustawie o Prawie Autorskim i w innych obowiązujących przepisach prawa.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

11. W razie pytań lub wątpliwości należy skontaktować się mailowo: info@superprezenty.pl