Mój Voucher Kontakt
Produkty w koszyku
Twój koszyk jest pusty
Po wybraniu produktu kliknij przycisk "Dodaj do koszyka"
Ulubione

Regulamin "Wygraj Ipad"

REGULAMIN KONKURSU  


Konkurs tekstowy: „Wygraj Ipad”

Postanowienia ogólne  

§ 1

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie („Konkurs”) pod nazwą „Wygraj Ipad”.

Organizatorami Konkursu są: Super Prezenty Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Siennej 64, 00-825 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS: 412538, NIP: 107-002-18-35, REGON: 146029619.  

Konkurs będzie trwał od dnia 14.09.2016 od godz. 10:00, do dnia 31.10.2016 do godz. 21:00.

Konkurs jest organizowany wyłącznie na terytorium Polski.

Uczestnicy Konkursu

§ 2

1. Prawo do udziału w Konkursie ma każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełni łącznie niżej podane warunki:

a.) w okresie trwania Konkursu dokona prawidłowego zamówienia,

b.) w okresie trwania Konkursu dokona zapłaty za zamówienie,

c.) w okresie trwania Konkursu nie złożyła i nie złoży pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy zakupu

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Super Prezenty Sp. z o.o.

Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są:

a.) członkowie władz i pracownicy Organizatorów, a także członkowie ich najbliższych rodzin,

b.) osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej wskazanej w § 5 ust. 1, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

c.) Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

   

Zasady Konkursu

§ 3

1. Osoby chcące wziąć udział w Konkursie i spełniające warunki określone w art. 2, zwane dalej "Uczestnikami Konkursu" muszą w terminie od dnia 14.09.2016 do 31.10.2016  włącznie złożyć zamówienie na dowolny produkt z oferty Organizatora Konkursu za pośrednictwem strony internetowej www.superprezenty.pl oraz wykonać zadanie konkursowe, polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: " Przedstaw 2 pomysły na usprawnienie naszej strony internetowej i napisz ich krótkie uzasadnienie." na formularzu, do którego Uczestnik otrzyma dostęp po złożeniu zamówienia.

2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko 1 raz.

3. Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imię i nazwisko, wizerunek, telefon, e-mail, adres, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) przez Organizatorów dla celów realizacji niniejszego Konkursu, oraz w celach marketingowych, w tym w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem oraz informacji o treści reklamowej, przy wykorzystywaniu elektronicznych narzędzi umożliwiających porozumiewanie się na odległość (e-mail, SMS, telefon), oraz korespondencji na adres fizyczny. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej lub promocyjnej drogą środków komunikacji elektronicznej, w tym za pomocą email.

4. Wszystkie Nagrody przewidziane w Konkursie ufundowane są przez Organizatorów. Za przekazanie Nagród odpowiadają Super Prezenty.

5. Nagrodą w Konkursie jest („Nagroda”):
a) Tablet Apple Ipad Mini Retina 16GB.

6. Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę.

7. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim ani zamiana nagrody na ekwiwalent pieniężny.

 

Rozstrzygnięcie Konkursu i wydanie Nagród

§ 4

1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu przy zachowaniu należytej staranności będzie czuwać trzyosobowa Komisja, wyznaczona przez Organizatorów.

2. Jeśli Komisja na skutek negatywnej weryfikacji przesłanych danych nie przyzna nagrody Uczestnikowi typowanemu na Zwycięzcę, nagroda zostanie przyznana innemu Uczestnikowi, który spełnia kryteria w danym etapie lub nie zostanie przyznana w ogóle - w zależności od wyboru Komisji.

3. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu, którzy wykonają zadanie opisane w art. 3 pkt.1), zostanie wyłoniony 1 Laureat Konkursu, który najlepiej wykonał zadanie konkursowe.

4. Po zakończeniu Konkursu, w wybranym przez siebie dniu, Organizatorzy opublikują na stronie internetowej www.superprezenty.pl dnia 10.11.2016 roku dane zwycięzcy. 

5. Uczestnik typowany na Zwycięzcę, po pozytywnym zweryfikowaniu, może zostać uznany przez Organizatorów za Zwycięzcę. Organizatorzy mają 5 dni roboczych na weryfikację Zwycięzcy.

6. W wypadku otrzymania od Uczestnika niekompletnych danych, Uczestnik typowany na Zwycięzcę może zostać zdyskwalifikowany przez Organizatorów.

7. Organizatorzy mogą wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

8. Uczestnicy, wobec których zajdzie uzasadnione podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu, lub postępują w sposób niezgodny z zasadami fair play, mogą zostać wykluczeni z udziału w Konkursie.

9. Wyniki Konkursu będą opublikowane na stronie internetowej: www.superprezenty.pl dnia 10.11.2016 roku.

10. Organizator ufunduje dodatkowo nagrodę pieniężną o wartości należnego podatku liczonego łącznie od nagrody rzeczowej i pieniężnej. Z chwilą wydania Laureatowi Konkursu Nagrody, Organizator potrąci z nagrody pieniężnej, należny podatek dochodowy.

11. Nagroda przyznawana jest w terminie 30 dni od zakończenia okresu trwania konkursu. Nagroda w postaci tabletu Apple Ipad Mini Retina 16GB silver zostanie wysłana drogą kurierską do Laureata Konkursu do końca 2016 roku. 

12. Nagroda może zostać wysłana tylko na adres na terenie Polski.

13. Jeżeli nie jest możliwym skontaktowanie się z Laureatem Konkursu w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników (tj Laureat nie odpowie w tym terminie na e-mail Organizatora), Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody kolejnemu Uczestnikowi Konkursu.

14. Nagrody nierozdane i nieodebrane przez Laureatów Konkursu przechodzą na rzecz Organizatora Konkursu.

15. Jedynie Laureat Konkursu ma prawo do nagrody.

16. Laureat Konkursu ma prawo wyłącznie do jednej Nagrody tj. Tablet Apple Ipad Mini Retina 16GB

17. Laureat Nagrody nie ma prawa do żądania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu nagrody, ani zamiany jej na nagrodę innego rodzaju, ani cesji praw do Nagrody na rzecz osoby trzeciej.

 

Reklamacje

§ 5

1.  O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem Uczestnik Konkursu może poinformować Organizatorów. Uwagi i reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną przesyłając wiadomość na adres e-mail moderatora: piotr.pawlak@superprezenty.pl.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatorów w terminie 5 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizatorzy, rozpatrując reklamację, stosować będą postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatorów Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail.

3. Decyzja Organizatorów w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

Postanowienia końcowe

§ 6

1. Konkurs ma charakter rozrywkowy.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dyskwalifikacji zgłoszeń Uczestników, którzy reprezentują branże: erotyczną, obronną oraz marki, które w przekonaniu Organizatorów, prowadzą działalność konkurencyjną wobec jego działalności.

3. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników w ramach udziału w Konkursie. Wyłączna odpowiedzialność za te treści spoczywa na Uczestniku.

4. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza automatyczną akceptację postanowień tego Regulaminu.

5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące problemami z komunikacją, w tym w szczególności za ewentualne:
   a) zakłócenia w działaniu Facebook’a wynikające z awarii lub przeciążenia łącz,
   b) zakłócenia w komunikacji e-mail, SMS lub telefonicznej wynikające z awarii lub przeciążenia łącz,
   c) inne problemy techniczne, które w jakikolwiek sposób wpływają na komunikację ze Zwycięzcami Konkursu.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.superprezenty.pl.

8. Administratorem danych osobowych są Organizatorzy i przetwarzają je wyłącznie w celu i zakresie określonymi w § 3 pkt 4.

9. Właścicielem majątkowych praw autorskich do materiałów opublikowanych w Konkursie są Organizatorzy. Kopiowanie tych utworów na dyski komputerów lub na inne lokalizacje internetowe jest zabronione i może narazić użytkowników na odpowiedzialność przewidzianą w Ustawie o Prawie Autorskim i w innych obowiązujących przepisach prawa.

10. Minimalna ilość zgłoszeń do konkursu wynosi 10 (dziesięć). W przypadku mniejszej ilości zgłoszeń, konkurs nie będzie rozstrzygnięty.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

W razie pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z moderatorem.