Mój Voucher Kontakt
Produkty w koszyku
Twój koszyk jest pusty
Po wybraniu produktu kliknij przycisk "Dodaj do koszyka"
Ulubione

Regulamin Konkursu: 'Lamborghini Zakopianka'

Regulamin konkursu „Lamborghini Zakopianka”

 

§1. Zasady ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Lamborghini Zakopianka” (zwanym dalej „Konkursem”).

2. Organizatorem Konkursu jest Super Prezenty Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  przy ul. Siennej 64 (00-825 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412538, posiadająca NIP: 1070021835, zwany dalej „Organizatorem”.

3. Sponsorem nagród w Konkursie jest: w przypadku nagród w postaci 3 Zestawów Podarunkowych Super Moto Organizator, natomiast w przypadku nagród w postaci 3 Kart Podarunkowych Carrefour jest Carrefour Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020710 (dalej: „Carrefour Polska”).

4. Celem Konkursu jest promocja marki Super Prezenty należącej do Super Prezenty Sp. z o. o. oraz konta Super Prezenty dostępnego pod adresem internetowym https://www.instagram.com/superprezenty/, a także sieci sklepów Carrefour Polska i konta Carrefour Polska dostępnego pod adresem internetowym https://www.instagram.com/carrefourpolska/

5. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z niniejszym regulaminem oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i jest skierowany do osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (zwana dalej „Komisją”). Zadaniem Komisji będzie wyłonienie zwycięzców na podstawie kryteriów, o których mowa w § 2 oraz w § 4.

7. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez serwis instagram.com. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc., z siedzibą przy 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94 025. Instagram nie odpowiada wobec Uczestników za przeprowadzenie danego Konkursu i wydanie nagród.

Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.instagram.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.

§2. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba pełnoletnia, która spełni warunki niniejszego Regulaminu.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy Super Prezenty Sp. z o. o., Pracownicy Spółki Carrefour Polska oraz osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

3. Udział w Konkursie jest uzależniony od rozwiązania zadania konkursowego. 

4. Konkurs trwa od dnia 18.12.2019 od godz.:15:00 do dnia 24.12.2019 do godz: 23:59

5. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:

A. Obserwować profile @superprezenty i @carrefourpolska na Instagramie.

B. Opublikować na swoim profilu zdjęcie lub filmik z samochodem Lamborghini Gallardo z logo ‘Super Prezenty’ znajdującym się na terenie P.H. Zakopianka i oznaczyć @superprezenty oraz @carrefourpolska. (UWAGA: konto musi mieć ustawienia publiczne).

C. Napisać komu i dlaczego sprezentowałby przejażdżkę Lamborghini Gallardo i dodać hashtagi #superprezenty #carrefourpolska #superMOTO #superkonkurs #sprezentowani

D. Otagować w poście minimum jedną osobę, którą zaprasza do zabawy.

6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a. sam wykonał zdjęcie/film lub ma do niego prawa autorskie
b. posiada do zdjęcia/filmu przesłanego w Zgłoszeniu wyłączne prawa autorskie i majątkowe oraz
c. poprzez zgłoszenie do Konkursu nie naruszył ani nie narusza praw osób trzecich.


7. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za to naruszenie oraz za szkody poniesione przez Organizatora.


8. Uczestnik jednocześnie oświadcza, że przysługuje mu prawo do zgłoszenia zdjęcia/filmu w Konkursie i udzielenia zezwoleń zgodnie z Regulaminem. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku ze zgłoszeniem do Konkursu i wykorzystaniem zgodnie z udzielonymi na podstawie niniejszego Regulaminu zezwoleniami.


9. Zgodnie z art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, Organizator nabywa od Uczestników, w zamian za otrzymaną Nagrodę, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, własność nagrodzonych komentarzy lub zdjęć oraz uzyskuje autorskie prawa majątkowe do prac nadesłanych przez Uczestników na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie egzemplarzy w dowolnej możliwej technicznie formie oraz zwielokrotnienie dowolną techniką w dowolnej ilości egzemplarzy w tym w szczególności techniką cyfrową, drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
b. wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
c. wykorzystanie całości i pojedynczych elementów zdjęć/filmu dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych oraz korzystanie z elementów w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a) powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d. wprowadzenie do pamięci komputera,
e. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet
f. wykorzystanie w różnych akcjach promocyjnych, w tym w Internecie, w szczególności w serwisie Facebook.com oraz w aplikacji Instagram.
g. dokonywanie i zezwalanie na dokonywanie wszelkich przeróbek, zmian, w tym w zakresie obróbki graficznej i dźwiękowej według uznania Organizatora,
h. rozporządzanie i korzystanie ze zdjęć/filmów (w szczególności na łączenie z innymi elementami w materiałach reklamowych).

10. Organizator nabywa również prawo do wykonywania zależnych praw autorskich w stosunku do nagrodzonych zdjęć/filmów, na polach eksploatacji wskazanych w par. 2 ust 8. powyżej.

11. Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw na inne podmioty.

12. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora ani jego następców.

13. Uczestnik zobowiązuje się do nie zgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora Konkursu z tytułu wykorzystania przez niego nadesłanego wierszyka/zdjęcia/filmu itp. zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

14. Uczestnik zobowiązuje się zgłaszać jedynie takie materiały, których wykorzystanie przez Organizatora jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności autorskich praw majątkowych ani autorskich praw osobistych.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spory wynikłe z tytułu praw osób trzecich, w tym szczególności praw autorskich, co do zamieszczonych w zgłoszonym materiale oraz za skutki ewentualnego wykorzystania zdjęcia/filmu przez osoby trzecie. Za treści zamieszczanych materiałów odpowiada wyłącznie Uczestnik, który go nadeśle.

§3. Prawa autorskie

1. Akceptując Regulamin uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie jego zgłoszeń konkursowych („utworów”) do celów Konkursu. Organizator działając na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego z chwilą wydania nagrody nabywa całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonego zadania konkursowego.

2. Przeniesienie następuje na potrzeby Organizatora w pełnym zakresie, co do korzystania i rozporządzania w całości lub w części, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, oraz obejmuje pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności:

2.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów oraz ich opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2.2. w zakresie obrotu oryginałami utworów oraz ich opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

2.3. w zakresie rozpowszechniania utworów oraz ich opracowań w sposób inny niż opisany w pkt 1) lub 2) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, remitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach promocji lub reklamy.

2.4. swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie reklamy, promocji lub oznaczenia towarów,

2.5. modyfikowanie utworów w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań w całości lub części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji poszczególnych elementów utworów lub całości.

3. Organizatorowi przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania nagrodzonych zadań konkursowych, odpowiedniego ich opracowania, wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, a także decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu nagrodzonych zadań konkursowych oraz prawo do sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z zadań konkursowych. Zwycięzca zobowiązuje się w ww. zakresie do niewykonywania przysługujących Uczestnikowi autorskich praw osobistych w stosunku do Super Prezenty Sp. z o. o., na które to podmioty Organizator może przenieść swoje prawa.

4. Uczestnik Konkursu zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń prawnych osób trzecich powstałych w związku z faktem, że w momencie wydania nagrody Uczestnikowi autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego zadania konkursowego (przenoszone na Organizatora na podstawie powyższych postanowień) Uczestnikowi nie przysługiwały lub że nie przysługiwały mu autorskie prawa osobiste do ww. zadania konkursowego.

§4. Kryterium wyboru Zwycięzcy Konkursu

1. Zwycięzcami Konkursu zostaje 6 osób wybranych przez jury, zwycięzca konkursu musi spełnić wszystkie zasady konkursu zawarte w §2
2. Jury będzie się składać z 3 osób wskazanych przez Organizatora konkursu.
3. Jury będzie oceniać kreatywność oraz oryginalność umieszczonych w serwisie Instagram zdjęć/filmów i opisów.
4. Prace konkursowe można zgłaszać do 24.12.2019 roku, do godziny 23:59.
5. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi do dnia 12.01.2020 roku na profilu Superprezenty w serwisie Instagram.

§5. Nagrody

1. Zwycięzcy otrzymają Zestawy Podarunkowe Super Moto oraz Karty Podarunkowe Carrefour o wartości 100 zł każda, do wykorzystania w sklepach i hipermarketach sieci Carrefour.  Zestawy Super Moto zostaną wysłane do zwycięzców w wersji elektronicznej (plik PDF) na adres email podany przez Użytkownika. Karty Podarunkowe Carrefour będą do obioru w P.H. Zakopianka w Punkcie Obsługi Klienta przez 28 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

Za zajęcie 1-3 miejsca – Nagroda w postaci Zestawu Podarunkowego Super Moto

Za zajęcie 4-6 miejsca– Nagroda w postaci Karty Podarunkowej Carrefour o wartości 100 zł

2. Do Nagród dodane są dodatkowe nagrody pieniężne o wartości 11,11% wartości danej Nagrody. Takie nagrody pieniężne nie zostaną wydane zwycięzcom, lecz zostaną odprowadzone przez Organizatora na poczet należnego podatku od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. W przypadku, gdy Zwycięzca nie poda danych do wysyłki Zestawu Podarunkowego Super Moto w ciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników lub też kontakt ze Zwycięzcą jest niemożliwy lub utrudniony z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu, nagroda przepada. W takim przypadku Organizator Konkursu może dokonać ponownego wyboru Zwycięzcy. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do nowo wybranego Zwycięzcy. W przypadku braku odbioru nagrody przez Zwycięzcę Konkursu w ww. terminie, przyznana nagroda przepada.

4. W przypadku, gdy Zwycięzca nie zgłosi się po odbiór Karty Podarunkowej Carrefour w ciągu 28 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia wyników, przyznana nagroda przepada.

5. Nagrody opisane w pkt. 1 powinny zostać zrealizowane najpóźniej do dnia zamieszczonego na voucherze oraz Karcie Podarunkowej i oznaczonego jako "data ważności".

6. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

§6. Postanowienia końcowe i informacje techniczne

1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

2. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w serwisie społecznościowym Instagram.

3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym działaniu serwisu społecznościowego Instagram.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pliki tekstowe lub graficzne, które zostały umieszczone przez Użytkownika.

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkownika, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. Treści naruszające powyższe zasady będą usuwane.

7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatorów i osób trzecich za użyte treści, grafiki i/lub filmiki naruszające prawa osób trzecich.

8. Teksty konkursowe nie mogą zawierać treści, które przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe.

9. Osoby przystępujące do Konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu, w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Konkursu, celem realizacji procesu Konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r nr 101 poz. 926 z późn. zm/”)

10. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) odrzucenia zgłoszenia przystąpienia do Konkursu w przypadku niedopełnienia warunków, wynikających z Regulaminu,
b) wykładni Regulaminu i rozstrzygania sporów przy jego stosowaniu.

§7. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, uczestnicy winni zgłaszać na piśmie na adres Organizatora: Super Prezenty Sp. Z o.o., ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa z dopiskiem: konkurs: „Lamborghini Zakopianka” nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajny jest dzień wpłynięcia przesyłki zawierającej reklamacje do siedziby organizatora.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.

5. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Uczestnikowi na papierze lub na innym trwałym nośniku.

6. Postępowanie reklamacyjne opisane w niniejszym Regulaminie nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń związanych z Konkursem w postępowaniu sądowym lub w innym właściwym postępowaniu, w szczególności do dochodzenia przez Uczestnika w postępowaniu sądowym roszczeń wynikłych w związku z Konkursem nie jest wymagane uprzednie wyczerpanie drogi postępowania reklamacyjnego.

§8. Ochrona danych osobowych

1. Organizator zobowiązują się do ścisłego przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133, poz. 883). 

2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Super Prezenty Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennej w Warszawie. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu oraz doręczeniem nagród Laureatom.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

4. Uczestnik przystępujący do Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych, w postaci: imienia i nazwiska używanego przez użytkownika na www.instgram.com na stronie https://www.instagram.com/superprezenty.


§9. Postanowienia końcowe

1. Przez cały czas trwania Konkursu niniejszy Regulamin będzie do wglądu w siedzibie organizatora oraz na stronie organizatora

2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia warunki udziału w Konkursie opisane w niniejszym Regulaminie oraz wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

3.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego w tym Kodeksu cywilnego.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje przez cały okres jego trwania.