Mój Voucher Kontakt
Produkty w koszyku
Twój koszyk jest pusty
Po wybraniu produktu kliknij przycisk "Dodaj do koszyka"
Ulubione

Regulamin konkursu „Wygraj odpoczynek w Termach Chochołowskich”

REGULAMIN KONKURSU

„Wygraj odpoczynek w Termach Chochołowskich!”

(dalej: „Regulamin”) 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

Organizatorem Konkursu Wygraj odpoczynek w Termach Chochołowskich! (dalej: „Konkursu”) jest SuperPrezenty sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-825 Warszawa, ul. Sienna 64, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000412538, NIP 1070021835, REGON: 146029619 (dalej: „Organizator”). 

§2

Konkurs będzie prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 10 maja 2019 r. do 10 czerwca 2019 r., przy czym dniem zakończenia Konkursu jest pierwszy dzień przewidziany jako ostatni na postępowanie reklamacyjne określone w § 27 Regulaminu.

 

UCZESTNICY KONKURSU 

§3

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 2. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, poza prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, która w okresie prowadzenia Konkursu na zasadach określonych w § 9 Regulaminu prześle Organizatorowi odpowiedź na pytanie konkursowe: Kogo i dlaczego zabrałbyś do Term? (dalej: „Uczestnik”).
 3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, ich małżonkowie oraz osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że Uczestnik narusza zasady Konkursu określone w Regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

§4

Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych w zakresie określonym Regulaminem, uprawnia Organizatora do odrzucenia zgłoszenia danej osoby do Konkursu. W takim wypadku Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jak również zwolniony jest z obowiązku uzasadnienia decyzji o odrzuceniu zgłoszenia. 

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

§5

 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w okresie przeprowadzania Konkursu określonym w § 3 Regulaminu:

a)     wysłać Organizatorowi zgłoszenie wraz z odpowiedzią na pytanie: Kogo i dlaczego zabrałbym do Term? z wykorzystaniem formularza konkursowego udostępnionego przez Organizatora na stronie internetowej, w terminie od godziny 00:00:00 dnia 10 maja 2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 10 czerwca 2019 r. – wzór formularza stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu;

b)     zaakceptować wszystkie warunki Regulaminu oraz oświadczyć, iż spełnia niezbędne warunki uczestnictwa w Konkursie;

c)     wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych w formie newslettera na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

 1. Po przesłaniu zgłoszenia, Uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie Konkursu. Jeden Uczestnik może wysłać  maksymalnie jedno zgłoszenie.
 2. Uczestnik powinien posiadać urządzenie z dostępem do Internetu wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych i/lub urządzeń od Organizatora niezależnych np. za indywidualne ustawienia lub legalność oprogramowania, z którego korzysta Uczestnik, które może mieć wpływ na prawidłowość przesłania zgłoszenia.

§6

Celem rozstrzygnięcia Konkursu zostanie powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze autora najciekawszej odpowiedzi (argumentacji dlaczego wskazana przez Uczestnika osoba zasługuje na prezent w postaci Nagrody) na pytanie konkursowe. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla Uczestników. 

§7

 1. Wybrany przez Komisję Konkursową autor najciekawszej odpowiedzi otrzymuje prawo do odebrania Nagrody. Nie przewiduje się nagród za 2 i kolejne miejsca.
 2. Od momentu uzyskania prawa do Nagrody Uczestnik staje się Zwycięzcą Konkursu.

§8

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu przesłanym zgodnie z § 5 ust. 2.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygranej z przyczyn lezących po stronie Zwycięzcy Konkursu, w szczególności za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Organizatora niezależnych – za indywidualne ustawienia oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Zwycięzca Konkursu, za niedostarczenie lub za umieszczenie w kategorii „SPAM, wiadomości śmieci” w skrzynce programu pocztowego Zwycięzcy Konkursu przez system teleinformatyczny, czy program pocztowy, z którego korzysta Zwycięzca Konkursu, z powodu podania przez Zwycięzcę Konkursu błędnego adresu e-mail, zmiany adresu e-mail w czasie trwania Konkursu.
 3.  

NAGRODA 

§9

Nagrodą w Konkursie jest voucher uprawniający do pobytu w w Termach Chochołowskich dla 2 osób – Strefa Basenowa + Saunarium o wartości 299 zł brutto (słownie: dwustu dziewięćdziesięciu dziewięciu złotych brutto).

§10

 1. Nagroda w postaci vouchera zostanie wysłana Zwycięzcy Konkursu za pośrednictwem kuriera (za potwierdzeniem odbioru) na wskazany Organizatorowi przez Zwycięzcę Konkursu adres korespondencyjny.
 2. Warunkiem wydania Zwycięzcy Konkursu Nagrody jest prawidłowe podanie Organizatorowi danych korespondencyjnych (imię, nazwisko Zwycięzcy Konkursu, pełen adres zamieszkania Zwycięzcy Konkursu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wygranej Nagrodzie. W przypadku niepodania tych danych w powyższym terminie, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§11

 1. Do Nagrody w Konkursie, jeśli jej wartość przekroczy kwotę zwolnioną z podatku dochodowego, zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej równowartość podatku jaki Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany zapłacić zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona Zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem Nagrody Zwycięzcy Konkursu, oraz odprowadzona na konto bankowe właściwego Urzędu Skarbowego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. W takim przypadku warunkiem otrzymania przez Zwycięzcę Konkursu Nagrody jest uprzednie przekazanie Organizatorowi danych niezbędnych do zrealizowania obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym.

§12

 1. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, jak również zamiany Nagrody na inną rzecz ani ekwiwalent pieniężny.
 2. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inną osobę.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagrody na nagrody tożsame wartościowo, w przypadku gdyby Nagroda została wycofana z oferty dostawcy tej Nagrody.
 4. Zwycięzcy Konkursu oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW

 

§13

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator – SuperPrezenty Sp. z o.o. sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-825 Warszawa, ul. Sienna 64. Dane Uczestnika przetwarzane będą w celu i zakresie związanymi z organizacją, przeprowadzeniem i rozliczeniem Konkursu zgodnie z Regulaminem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
 2. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować korzystając z następującego adresu poczty elektronicznej: dpo@superprezenty.pl.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem.
 4. Organizator może ujawniać dane osobowe Uczestników podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi IT, kurierskie, pocztowe, realizacji wysyłek, usługi prawne, księgowe.
 5. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest realizacja Konkursu w oparciu o Regulamin (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jak również wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z realizacją Konkursu, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Organizator może przetwarzać dane osobowe Uczestnika również gdy będzie to konieczne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także w ramach promocji Konkursu, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 6. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny dla celu realizacji Konkursu, postępowania reklamacyjnego związanego z Konkursem oraz, gdy będzie to konieczne ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pozostających w związku z realizacją Konkursu, a w przypadku Zwycięzcy także przez okres wymagany przepisami prawa np. ze względu na nałożone na Organizatora obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych.
 7. Uczestnikowi przysługują prawa do: dostępu do jego danych osobowych w granicach art. 15 RODO, ich sprostowania w granicach art. 16 RODO, usunięcia danych osobowych w granicach art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych w granicach art. 18 RODO, przeniesienia jego danych osobowych w granicach art. 20 RODO, w granicach art. 21 RODO wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych w przypadku gdy Organizator przetwarza je w swoim w prawnie uzasadnionym interesie. Realizacja powyższych uprawnień może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Organizatora lub na adres poczty elektronicznej, w szczególności wyznaczonego przez Organizatora inspektora ochrony danych: dpo@superprezenty.pl.
 8. Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

§14

 1. W celu promocji Konkursu dane osobowe Zwycięzcy Konkursu (w zakresie imię i nazwisko) wraz z jego odpowiedzią na pytanie konkursowe zostaną opublikowane na stronie Facebook administrowanej przez Organizatora, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 2. W ramach wartości Nagrody otrzymanej przez Zwycięzcę Konkursu - w zakresie, w jakim odpowiedź na pytanie konkursowe stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Zwycięzca Konkursu w chwili przesłania odpowiedzi na pytanie konkursowe udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i innych, na korzystanie z takiego utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności: w zakresie rozpowszechniania utworu poprzez jego publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; oraz prawa do udzielania dalszych sublicencji w zakresie objętym licencją udzieloną Organizatorowi na zasadach określonych powyżej.
 3. Dane osobowe Zwycięzcy Konkursu w związku z publikacją, o której mowa w ust. 1 mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 Lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (dalej zwanej „Decyzją”). Facebook Inc. to niezależny od Organizatora administrator danych osobowych.
 4. Decyzja stwierdza, że dozwolone jest przekazywanie danych do podmiotów w Stanach Zjednoczonych, które przyjęły zbiór zasad ochrony prywatności – zasad ramowych Tarczy Prywatności UE-USA, w tym zasad uzupełniających, w drodze samocertyfikacji, poprzez wpisanie ich na listę podmiotów, które dokonały samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Facebook Inc. jest podmiotem wpisanym na listę podmiotów, które dokonały samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Lista podmiotów oraz informacje o zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA oraz stosowanych zabezpieczeniach dostępne są pod adresem: www.privacyshield.gov. 

§15

 1. Ze względu na to, że zgodnie z Regulaminem warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na dostarczanie mu przez Organizatora informacji handlowych w formie elektronicznej na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej, Organizator będzie przetwarzał ten adres w ww. celu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 7 RODO w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu jest dobrowolne, ale wymagane w celu udziału w Konkursie oraz otrzymywania informacji handlowych od Organizatora.
 3. Dane te będą przechowywane przez Organizatora do czasu cofnięcia zgody. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 4. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, jednak jej cofnięcie w okresie prowadzenia Konkursu, o którym mowa w §2 Regulaminu będzie skutkować wyrejestrowaniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  

§16

 1. Wszelkie Reklamacje z tytułu udziału lub sposobu przeprowadzenia Konkursu powinny być składane na piśmie, listem poleconym, na adres Organizatora określony w § 1 albo za pośrednictwem poczty elektronicznej (info@superprezenty.pl) z dopiskiem „Reklamacja konkursowa – Termy Chochołowskie” w terminie do dnia 17 czerwca 2019 r. (liczy się data otrzymania reklamacji przez Organizatora). Reklamacje zgłoszone po powyższym terminie, nie będą rozpatrywane przez Organizatora.
 2. Każda reklamacja powinna zawierać:

1)     imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację;

2)     dokładny adres zwrotny Uczestnika zgłaszającego reklamację/adres poczty elektronicznej w przypadku zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej;

3)     dokładny opis i powód reklamacji.

 1. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową, która jest jednocześnie Komisją Reklamacyjną. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 7 dni od jej otrzymania.
 2. Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie o wynikach postępowania reklamacyjnego – listem poleconym, a w przypadku reklamacji złożonej drogą elektroniczną na adres poczty adres elektronicznej, z którego dokonano zgłoszenia reklamacji. Postanowienie §8 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 3. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne, co nie wyklucza dochodzenia ewentualnych roszczeń na zasadach ogólnych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17

1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestnika.

2. Wszelkie opisy Konkursu wykorzystane w materiałach reklamowych oraz promocyjnych Konkursu mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. Moc wiążącą posiada jedynie Regulamin w całej swojej treści.

3. Tekst Regulaminu będzie dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.superprezenty.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian bądź uzupełnienia warunków Regulaminu, w tym w szczególności do zmiany terminów prowadzenia Konkursu, a także przedłużenia Konkursu w każdym czasie. Zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie oraz na już nabyte prawa Uczestników. Wszelkie zmiany dotyczące Konkursu, jak również nowa treść Regulaminu dostępne będą na stronie internetowej www.superprezenty.pl

4. Wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji Konkursu Organizator będzie starał się rozwiązać w sposób polubowny, w szczególności w formie rozparzenia reklamacji Uczestnika. W przypadku nieosiągnięcia polubownego rozwiązania ewentualnego sporu, spór rozstrzygnięty będzie przez właściwy sąd.

5. Wszelkie kwestie nieuregulowane Regulaminem regulują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 

ORGANIZATOR

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wzór formularza zgłoszeniowego

 

Adres email Uczestnika: _________________________________________________

 

Treść odpowiedzi na pytanie konkursowe: Kogo i dlaczego zabrałbyś do Term?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

□ Oświadczam, ze jestem osobą pełnoletnią.

□ Wyrażam zgodę na udział w konkursie „Wygraj odpoczynek w Termach Chochołowskich!” oraz oświadczam, że zapoznałem się z i akceptuję Regulamin Konkursu – KLIKNIJ TUTAJ.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez SuperPrezenty Sp. z o.o. na wskazany przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej informacji handlowych w formie newslettera

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych przez SuperPrezenty Sp. z o.o. została zawarta w §15 Regulaminu Konkursu.