Mój Voucher Kontakt
Produkty w koszyku
Twój koszyk jest pusty
Po wybraniu produktu kliknij przycisk "Dodaj do koszyka"
Ulubione

Regulamin Konkursu "Konkurs Instragramowy Sprezentowani"

REGULAMIN KONKURSU
 "Konkurs Instragramowy Sprezentowani"

Postanowienia ogólne

•    Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą #Sprezentowani (Konkurs). Konkurs nie łączy się z innymi promocjami lub konkursami prowadzonymi przez Organizatora.

•    Organizatorem Konkursu jest Super Prezenty  Sp. z o.o., ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa

   • Przyrzekającym Nagrody w Konkursie jest Super Prezenty Sp. z o. o.

   • Konkurs odbywa się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, na terenie Pałacu Kultury i Nauki w ramach imprezy Dni Kariery

•    Odwołanie Konkursu lub skrócenie czasu jego trwania może nastąpić w wyniku podjęcia decyzji przez Organizatora, z tym zastrzeżeniem, że odwołanie/skrócenie czasu trwania Konkursu może nastąpić wyłącznie w okresie przed datą rozpoczęcia Konkursu wskazaną pod lit. B ust. 2 poniżej. O odwołaniu  Konkursu lub jego skróceniu Organizator powiadomi poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie www.facebook.com/SuperPrezenty

•    Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich osób fizycznych, które ukończyły 18 lat. Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za uprzednią zgodą ich przedstawicieli ustawowych wyrażoną w formie pisemnej 
z podpisem notarialnie poświadczonym. Zgoda rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnoletnich uczestniczących w Konkursie powinna obejmować również, na zasadach określonych w Regulaminie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodę na użyczenie wizerunku.

   • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby będące stronami umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora dotyczących świadczenia na rzecz Organizatora jakichkolwiek usług lub wykonywania na rzecz Organizatora jakiegokolwiek dzieła, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

•    Czas trwania.

•    Konkurs zostanie ogłoszony na stronie www.facebook.com/SuperPrezenty oraz www.instagram.com/superprezenty/?hl=pl

•    Konkurs trwa od dnia 14 marca 2018 roku od godziny 9:00 do dnia  14 marca 2018 roku do godziny 16:00. Ogłoszenie wyników nastąpi do  dnia 23 marca 2018 roku na stronie www.instagram.com/superprezenty/?hl=pl

•    Przebieg Konkursu:

 1.  Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi w dniu 14 marca 2018 roku od godziny 9:00 do godziny 16:00 dokonać  Zgłoszenia konkursowego poprzez:

 1. Wykonanie swojego zdjęcia na Dniach Kariery w Pałacu Kultury Wiosna 2018 w specjalnie przygotowanej ramce firmy Super Prezenty

 2. Udostępnienie Zdjęcia konkursowego na swoim profilu na Instagramie jako zdjęcia publicznego i oznaczenie go hashtagami  #sprezentowani i #superprezenty

 3. Wysłanie Zgłoszenia konkursowego jednoznaczne jest ze złożeniem Organizatorowi poniższych oświadczeń, koniecznych do wzięcia udziału w Konkursie.

Akceptuję Regulamin Konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Super Prezenty Sp. z o.o. w celu organizacji Konkursu. Wyrażam zgodę na publikację moich danych w zakresie imię i nazwisko oraz wizerunek na stronie internetowej Organizatora, oraz na profilach Facebook i Instagram Oragnizatora.

 1. Zdjęcie konkursowe (dalej też jako: Zdjęcie):

 1. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora;

 2. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich oraz praw do znaków towarowych;

 3. zdjęcie konkursowe, co do którego Organizator poweźmie wątpliwość, że może ono naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku, a także co do których Organizator poweźmie wątpliwość, że narusza którykolwiek warunek Regulaminu nie będzie uwzględnione w Konkursie i zostanie usunięte, niezależnie od etapu Konkursu.

 1. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich albo tworzenie kont fikcyjnych. Takie zgłoszenia nie będą uwzględnione w Konkursie i zostaną usunięte.

 2. Przesłanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne i następuje jednocześnie ze złożeniem Organizatorowi następujących oświadczeń i gwarancji:

 1. Uczestnik jest pełnoletni i ma pełną zdolność do czynności prawnych, ewentualnie dysponuje pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych na udział w Konkursie; b)

 2. Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości;

 3. Przesłane Zdjęcie nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych (w tym prawa do wizerunku) i praw autorskich oraz praw do znaków towarowych, a całość praw autorskich do nadesłanego Zdjęcia przysługuje wyłącznie Uczestnikowi, żadna osoba trzecia nie wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi w wypadku korzystania ze Zdjęcia konkursowego podczas i w celach związanych z Konkursem;

 4. Uczestnik upoważnia Organizatora do nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie oraz co do terytorium korzystania z nadesłanego przez Uczestnika Zdjęcia na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym do jego utrwalania każdą możliwą techniką, w szczególności drukarską, reprograficzną lub elektroniczną, a także upoważnia Organizatora do publikacji Zdjęcia na stronie www.instagram.com/superprezenty a także upoważnia Organizatora do nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie oraz co do terytorium wykorzystania Zdjęcia na następujących polach eksploatacji:

 

a.a) utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie, a także wszystkimi stosowanymi technikami utrwalania i zwielokrotniania w formie cyfrowej;

 

a.b) wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób,

a.c) wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie,

 

a.d) wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz cyfrowe i wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity;  nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu,

 

a.e) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;

   • Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie przez Organizatora 
z nadesłanego Zdjęcia zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie Zdjęcia nadesłanego przez Uczestnika na Facebook lub Instagram Super Prezenty

   • Z uwagi na to, iż nadesłane Zdjęcia służą tylko i wyłącznie organizacji Konkursu, a udział w Konkursie nie gwarantuje jakiejkolwiek publikacji Zdjęcia Uczestnika przez Organizatora, jakiekolwiek żądania lub roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nie zamieszczenia nadesłanych prac są wyłączone.   

   • W dniu 14.03.2018 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej, podczas którego spośród wszystkich zgłoszeń zostaną wyłonione 3 (trzy) najlepsze, najwyżej ocienione przez Komisję Konkursową z zastosowaniem kryteriów oceny:

   • zgodność przesłanej pracy z tematem Regulaminem;

   • estetyka;

   • kreatywność;

 

   • Wybrane przez Komisję Konkursową Zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie Instagram Super Prezenty, na co Uczestnik wyraża zgodę.

   • W przypadku, gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okazało się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich.

 

   • Komisja Konkursowa

   • Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny Zdjęć Organizator powoła Komisję Konkursową (w Regulaminie jako Komisja lub Komisja Konkursowa). W skład Komisji wejdą 3 osoby wybrane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

   • Nagrody.

   • Nagrodą II Stopnia jest Bon w wysokości 50 zł na zakupy firmy Super Prezenty

   • Nagrodą III Stopnia jest Bon w wysokości 50 zł na zakupy Firmy Super Prezenty

   • Nagrodą Główną w Konkursie jest bon 100 zł na zakupy Firmy Super Prezenty

   • Laureat  Konkursu nie ma prawa do zastrzegania szczególnych właściwości nagród, wymiany nagród rzeczowych na ich równowartość pieniężną, ani uprawnienia do przekazania osobom trzecim roszczenia o wypłatę wartości, o wydanie nagrody rzeczowej, ani o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę.

   • Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej przez Organizatora w wiadomości na Instagramie Super Prezenty.

   • Dane osobowe

   • Poprzez wysłanie zgłoszenia do udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do przetwarzania swoich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia laureatów Konkursu jak również wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do publikowania tych danych w Serwisie.

   • Uczestnik poprzez nadesłanie zgłoszenia udziału w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie. Uczestnicy będący laureatami Konkursu zobligowani będą do wypełnienia oświadczenia do celów podatkowych przed otrzymaniem nagród.

   • Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania lub przedstawienia danych zwycięzców Konkursu oraz osób uprawnionych do kolejnych nagród w konkursie za pomocą środków informatycznych lub masowego przekazu na, co każdy Uczestnik wyraża zgodę akceptując warunki konkursu i biorąc w nim udział. Osoby te nie są uprawnione do otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu.

   • Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) – Organizator.

G. Postępowanie reklamacyjne

   • Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać wraz z uzasadnieniem pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 3955720 najpóźniej do 30 dni od daty ogłoszenia wyników. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data nadania reklamacji do Organizatora. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać także adres Uczestnika, na który Organizator prześle informacje o rozstrzygnięciu reklamacji.

   • Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Sprawdzająca w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Komisja Sprawdzająca powoływana jest przez Organizatora.

   • Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwości ogólnej.

   • Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

H. Postanowienia ogólne

   • Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy biorący udział w Konkursie spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego.

   • Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział, Uczestnik Konkursu podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu i wyraża zgodę na jego treść i na związanie się warunkami Konkursu określonymi Regulaminem.

   • Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

   • Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Facebook Super Prezenty oraz w siedzibie Organizatora.

   • Uprawnienia nabyte przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.

   • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie oraz nie będzie dotyczyło istotnych elementów Konkursu (np. skrócenie terminu wykonania czynności Konkursowych, zmiany dotyczące rodzaju lub wartości nagród). Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Facebook Super Prezenty