Mój Voucher Kontakt
Produkty w koszyku
Twój koszyk jest pusty
Po wybraniu produktu kliknij przycisk "Dodaj do koszyka"
Ulubione

Regulamin kokursu “Na Krawędzi”

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Na Krawędzi” (zwanym dalej „Konkursem”). 
 2. Organizatorem Konkursu jest firma Super prezenty Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412538,  zwana dalej „Organizatorem”. 
 3. Celem Konkursu jest promocja marki Super Prezenty należącej do Super Prezenty Sp. z o. o., oraz CSO Na Krawędzi Krzysztof  Grosiak z siedzibą w Zabrzu (41-808) przy ul. UL. Krakowska 41/7, posiadającą NIP: 6482602567, REGON: 365881785 zwana dalej „Partnerem”.
 1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z niniejszym regulaminem oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i jest skierowany do osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (zwana dalej „Komisją”). Zadaniem Komisji będzie wylosowanie zwycięzcy na podstawie kryteriów, o których mowa w § 2 oraz w § 4. 
 1. Fundatorem nagród w Konkursie jest CSO Na Krawędzi Krzysztof  Grosiak z siedzibą w Zabrzu (41-808) przy ul. UL. Krakowska 41/7, posiadającą NIP: 6482602567, REGON: 365881785.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba pełnoletnia, która spełni warunki niniejszego Regulaminu lub, za zgodą rodzica lub opiekuna, osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 rok życia. Każdy uczestnik musi spełniać warunki niniejszego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę przedstawiciela ustawowego należy okazać na pierwsze żądanie Organizatora. Przystępując do udziału w Konkursie uczestnik potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ich akceptację. 
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału:  pracownicy Super Prezenty Sp. z o. o., osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
 3. Udział w Konkursie jest uzależniony od zakupu określonego w ust. 4 poniżej.
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest zakup prezentów za co najmniej 100 zł na stoisku handlowym Organizatora w M1 Zabrze w Zabrzu znajdującego się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapisanie się do newslettera. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do wypełnienia ankiety za pomocą której Organizator poinformuje o wygranej drogą elektroniczną. Zwycięzcą zostanie uczestnik spełniający wyżej wymienione kryteria i wyłoniony przez Komisję w drodze losowania.
 5. Przyjmuje się, że przez przystąpienie do Konkursu w sposób wyżej opisany, uczestnik Konkursu zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na udział w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Konkurs trwa od dnia 02.09.2019 -  30.09.2019.
 7. Zgłoszenia do konkursu jedna osoba może dokonać więcej niż jeden raz.

§ 3. NAGRODY

 1. Organizator Konkursu przewiduje przyznanie 5 nagród, które zostaną przyznanepięciu zwycięzcą konkursu, wylosowane przez Komisję Konkursową podczas trwania konkursu.
 2. W trakcie trwania Konkursu zostanie przyznana nagroda.
  1. Nagroda: Pięć skoków Rope Jump o wartości 49 zł.
 3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na jej równowartość pieniężną ani nagrodę innego rodzaju.
 4. Zwycięzcy przysługuje prawo przeniesienia prawa do domagania się Nagrody na osoby trzecie. W tym przypadku scedowania nagrody na os. trzecią niezbędne jest przekazanie Organizatorowi imienia i nazwiska wraz z numerem telefonu takiej osoby.
 5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody rzeczowej, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda. W przypadku zrzeczenia się, Nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora. W takim wypadku Nagroda decyzją Komisji konkursowej zostanie przekazana kolejnemu uczestnikowi, którego Zgłoszenie spełnia kryteria wskazane w § 2, i które zostanie wybrane przez Komisję na podstawie kryteriów opisanych w par. 4 ust. 1

§ 4. KOMISJA KONKURSOWA, ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

 1. O tym, które Zgłoszenia zostaną nagrodzone decyduje Komisja konkursowa, w której skład wchodzić będą:  2 przedstawicieli Super Prezenty Sp. z o. o.
 2. Nagrody otrzymają uczestnicy, którzy spełnią warunki udziału w Konkursie, a ich zadania konkursowe zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową.
 3. Losowanie zwycięzcy odbędzie się 07.10.2019. W tym dniu zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej.
 4. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 
 1. Zwycięzca będzie mógł odebrać nagrodę w punkcie handlowym Organizatora w M1 Zabrze przy ulicy Szkubacza 1, 41-800 w Zabrzu do dnia 21.10.2019.
 2. W przypadku  nieodebrania przez zwycięzcę konkursu nagrody w terminie o którym mowa w ust. 9, uczestnik traci prawo do Nagrody.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy, a w szczególności w przypadku niepodania danych, bądź podania błędnych danych, zmiany danych zwycięzcy, o której Organizator nie został poinformowany, lub w przypadku niespełnienia przez zwycięzcy warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takim wypadku Nagroda decyzją Komisja ponowi losowanie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie zwycięzcy, któremu przyznano Nagrodę. 
 5. W przypadkach stwierdzenia działań niezgodnych z Regulaminem lub innych działań sprzecznych z ideą i celem Konkursu, dany uczestnik Konkursu zostanie wykluczony w procesie przyznawania Nagród.

§ 6. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, uczestnicy winni zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajny jest dzień wpłynięcia przesyłki zawierającej reklamację do siedziby organizatora. 
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora. 
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora

§ 7. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Super Prezenty  Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennej w  Warszawie. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu oraz doręczeniem nagród zwycięzcy i przekazaniem ich do fundatora nagród.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przez cały czas trwania Konkursu niniejszy Regulamin będzie do wglądu na stronie superprezenty.pl oraz na stoisku handlowym Organizatora w Galerii M1 Zabrze.
 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego w tym Kodeksu cywilnego. 
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje przez cały okres jego trwania z zastrzeżeniem §8 ust. 4 Regulaminu.