Regulamin: „Wygraj Skok Spadochronowy”

REGULAMIN KONKURSU


Konkurs tekstowy: „Wygraj Skok Spadochronowy”

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie („Konkurs”) pod nazwą „Wygraj Skok Spadochronowy”.
 2. Organizatorami Konkursu są: Super Prezenty Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Siennej 64, 00-825 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS: 412538, NIP: 107-002-18-35, REGON: 146029619.
 3. Konkurs będzie trwał od dnia 16.05.2016 od godz. 10:00, do dnia 16.07.2016 do godz. 21:00.
 4. Konkurs jest organizowany wyłącznie na terytorium Polski.

 

Uczestnicy Konkursu

§ 2

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być:
  1. Pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, miejsce stałego zamieszkania w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są:
   • członkowie władz i pracownicy Organizatorów, a także członkowie ich najbliższych rodzin,
   • osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej wskazanej w § 5 ust. 1, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
   • Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

Zasady Konkursu

§ 3

 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie („Konkurs”) jest zapisanie się do newslettera Super Prezenty oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego chcesz skoczyć ze spadochronu lub podarować te przeżycie bliskiej osobie?”.
 2. Formularz konkursowy („Formularz”) dostępny jest na stoiskach handlowych SUPER PREZENTY w następujących centrach handlowych: Warszawa: CH Galeria Mokotów, Atrium Targówek; Poznań: Poznań Plaza, Szczecin: Galaxy Szczecin; Gdynia: Gdynia Riviera; Wrocław: Galeria Dominikańska; Kraków: Galeria Kazimierz 
 3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko 1 raz.
 4. Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imię i nazwisko, wizerunek, telefon, e-mail, adres, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) przez Organizatorów dla celów realizacji niniejszego Konkursu, oraz w celach marketingowych, w tym w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem oraz informacji o treści reklamowej, przy wykorzystywaniu elektronicznych narzędzi umożliwiających porozumiewanie się na odległość (e-mail, SMS, telefon), oraz korespondencji na adres fizyczny. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej lub promocyjnej drogą środków komunikacji elektronicznej, w tym za pomocą email.
 5. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

          a) Kompletne wypełnienie Formularza danymi Uczestnika (w tym podanie adresu email do dalszej korenspondecji) oraz udzielenie zgód na: przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji handlowej drogą środków komunikacji elektronicznej. 

          b) odpowiedź na pytanie konkursowe przesłane do Uczestnika drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu.

          b) Zwycięzca konkursu („Zwycięzca”) zostanie wyłoniony dnia 20.10.2016 przez Komisję Konkursową („Komisja”) w składzie trzyosobowym: Maja Lenartowicz, Katarzyna Michałowska, Piotr Pawlak.
          c) Komisja wyłoni 1 Zwycięzcę.
          d) Informacja o Zwycięzcach zostanie opublikowana na stronie internetowej www.superprezenty.pl. 

Nagrody

§ 4

 1. Wszystkie Nagrody przewidziane w Konkursie ufundowane są przez Organizatorów. Za przekazanie Nagród odpowiadają Super Prezenty.
 2. Nagrodami w Konkursie są („Nagroda”):
  a) I miejsce: Skok Spadochronowy 
 3. Wartość Nagród nie przekracza 760 zł w związku z czym nie podlega obowiązkowi podatkowemu.
 4. Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
 5. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim ani zamiana nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 6. Warunkiem odebrania Nagrody jest osobiste stawienie się Zwycięzcy na jednym ze stoisk handlowych Super Preenty oraz okazanie pracownikowi ważnego dokumentu ze zdjęciem.

 

Rozstrzygnięcie Konkursu i wydanie Nagród

§ 5

 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu przy zachowaniu należytej staranności będzie czuwać trzyosobowa Komisja, wyznaczona przez Organizatorów.
 2. Jeśli Komisja na skutek negatywnej weryfikacji przesłanych danych wynikających z okoliczności opisanych w ustępie 5 nie przyzna nagrody Uczestnikowi typowanemu na Zwycięzcę, nagroda zostanie przyznana innemu Uczestnikowi, który spełnia kryteria w danym etapie lub nie zostanie przyznana w ogóle - w zależności od wyboru Komisji.
 3. Po zakończeniu Konkursu, w wybranym przez siebie dniu, Organizatorzy skontaktują się z Uczestnikami typowanymi na Zwycięzców poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
 4. Uczestnik typowany na Zwycięzcę, po pozytywnym zweryfikowaniu, może zostać uznany przez Organizatorów za Zwycięzcę. Organizatorzy mają 5 dni roboczych na weryfikację Zwycięzcy, licząc od dnia otrzymania e-maila.
 5. W wypadku otrzymania od Uczestnika niekompletnych danych, Uczestnik typowany na Zwycięzcę może zostać zdyskwalifikowany przez Organizatorów.
 6. Organizatorzy mogą wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Uczestnicy, wobec których zajdzie uzasadnione podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu, lub postępują w sposób niezgodny z zasadami fair play, mogą zostać wykluczeni z udziału w Konkursie.
 8. Nieodebranie nagrody w ciągu 30 dni, liczonych od dnia otrzymania e-maila z informacją o zwycięstwie, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, może spowodować, według uznania Organizatorów, utratę prawa do Nagrody.

 

Reklamacje

§ 6

 1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem Uczestnik Konkursu może poinformować Organizatorów. Uwagi i reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną przesyłając wiadomość na adres e-mail moderatora: piotr.pawlak@superprezenty.pl.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatorów w terminie 5 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizatorzy, rozpatrując reklamację, stosować będą postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatorów Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail.
 3. Decyzja Organizatorów w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

 

 

Postanowienia końcowe

§ 7

 1. Konkurs ma charakter rozrywkowy.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dyskwalifikacji zgłoszeń Uczestników, którzy reprezentują branże: erotyczną, obronną oraz marki, które w przekonaniu Organizatorów, prowadzą działalność konkurencyjną wobec jego działalności.
 3. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników w ramach udziału w Konkursie. Wyłączna odpowiedzialność za te treści spoczywa na Uczestniku.
 4. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza automatyczną akceptację postanowień tego Regulaminu.
 5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące problemami z komunikacją, w tym w szczególności za ewentualne:
     a) zakłócenia w działaniu Facebook’a wynikające z awarii lub przeciążenia łącz,
     b) zakłócenia w komunikacji e-mail, SMS lub telefonicznej wynikające z awarii lub przeciążenia łącz,
     c) inne problemy techniczne, które w jakikolwiek sposób wpływają na komunikację ze Zwycięzcami Konkursu.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.superprezenty.pl.
 8. Administratorem danych osobowych są Organizatorzy i przetwarzają je wyłącznie w celu i zakresie określonymi w § 3 pkt 4.
 9. Właścicielem majątkowych praw autorskich do materiałów opublikowanych w Konkursie są Organizatorzy. Kopiowanie tych utworów na dyski komputerów lub na inne lokalizacje internetowe jest zabronione i może narazić użytkowników na odpowiedzialność przewidzianą w Ustawie o Prawie Autorskim i w innych obowiązujących przepisach prawa.
 10. Minimalna ilość zgłoszeń do konkursu wynosi 10 (dziesięć). W przypadku mniejszej ilości zgłoszeń, konkurs nie będzie rozstrzygnięty. 
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
 12. W razie pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z moderatorem: justyna.wojcik@superprezenty.pl.